Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego właścicielem jest Walen Education Co., Ltd.  246 Times Square Building, 24th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110
 2. Formularz Rejestracyjny – formularz, który wypełnia Użytkownik podczas procesu płatności za kurs.
 3. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika.
 4. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika powstający z połączenia imienia i nazwiska studenta (może być zastąpiony poprzez wpisanie email)
 5. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 6. SW (Szkoła Walen) – właściciel szkolawalen.pl, szkolainwestowaniawalen.pl.
 7. Platforma (szkolawalen.pl, szkolainwestowaniawalen.pl lub ich subdomeny) – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem internetu.
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy.
 9. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z SW.
 10. Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 11. Kurs / Produkt – produkt oferowany na Platformie – zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.
 12. Oświadczenie – zawiera spis zasad dotyczącego danego kursu.
 13. Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów może być odpłatny. Płatne materiały oraz część darmowych wymaga wcześniejszej rejestracji na platformie lub podanie ardesu email.
 14. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 15. Dostępność kursów odpłatnych następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
 16. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 17. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Serwisu.
 18. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 19. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla Serwisu.
 20. Korzystanie z większości zasobów Serwisu (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania.
 21. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
  1. zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
  3. dokonanie płatności za płatne kursy
  4. odesłanie akceptacji oświadczenia które będzie wysłane po zapisie na kurs
 22. Użytkownik uzyskuje szerszy dostęp do Serwisu (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił i kursy wymagające podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Serwisu.
 23. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.
 24. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 25. SW zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.
 26. SW zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 27. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów
 28. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Serwisu, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.
 29. SW zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 30. Wyjątkiem od powyższego punktu jest przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 31. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.
 32. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez SW wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z SW w celu należytego świadczenia usług takim jak kurier czy firma przetwarzająca płatność tpay.com i paypal.com.
 33. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników Serwisu, wysyłając maila na adres biuro@szkolawalen.pl o treści:
 34. Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników SW. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, że nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów i materiałów.
 35. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa tajskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 36. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 37. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 38. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Serwisu będą udostępnione na stronach Serwisu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 39. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest publikowanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 40. SW nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 41. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do kursu. SW nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Serwisu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 42. SW nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą SW w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 43. SW nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 44. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 45. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody SW lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.
 46. Przesyłanie do SW poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.
 47. Zebrane dane osobowe są administrowane przez SW lub podmiot działający na rzecz SW i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
 48. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych SW.
 49. SW nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 50. SW nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 51. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od SW, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku SW nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.
 52. Wszelkie spory z SW powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby SW.
 53. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez SW oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach SW zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z SW, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 54. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa tajskiego.